VELIKONOCE                            Květná neděle                                      Půst a květná neděle (DZ)             Půst dnes

ADVENT                                     VÁNOCE                                            Začátek roku 2013                         31. 12. 2017  30.12.2018

 

Po 30 letech (1989-2019)

 

 Od Zákona k Letnicím                Krajina                                                 Bůh miluje svět (verze 2017)

 

Rozmanitost                              Přemýšlení v Zákoně Hospodinově       Dvojí kosmos (Den Země)                               Buďme vděčni  (DV 2018)

Kristus boří přehrady                 Pavel, Bohr a komplementarita             Trest za hřích                                               Buď vůle Tvá

Vděčnost za stvoření                 Boží Jméno                                           Co je člověk                                                   Čas a entropie

Člověk - spolupracovník  Boží   Stvoření očekává                                 Klam Filozofie                                             Práce na vinici

Talenty                                       Gamaliel                                              Blaze                                                               Po Pařížské konferenci

Nemůžete sloužit dvěma pánům   Kdo je Bůh?                                      Sčítání                                                             Divíme se

Paradox Ducha                          Hledejte nejprve                                  Smíření obřezaných a neobřezaných                Sedmý den

Paradox Kříze                            Milost za milost                                   Víra                                                                Pravda vysvobozuje

Den odpočinutí                          Úcta nepatří představám                      Čas                                                                 Marta a Marie

Ježíš v Nazaretě                         Pád Babylona                                      Před zkázou Sodomy                                      Modlitba Páně

Uzdravení posedlého                   Kdo za to může?                                 Svoboda v Kristu                                           Smíření

Boží království                             21.8. (1968-2016)                             Bůh je blízko                                                   Ninive a dnešek       

Soud a milost                              Zvědové v zaslíbené zemi                    Co máme dělat?                                             Nové věci na úzké cestě

Myšlení a jednání                        Dva synové                                        Stříbro ani zlato                                               Politika

 

Solus Christus                             Nepoctivý správce                              Základ a plnost Zákona                                   Láska          

Hodnoty                                      Být jinými                                           Pravda                                                              Eschatologické zamyšlení

Na počátku                                 Alfa a Omega                                      Osvobození od břemene

Jeremiah and the false prophets                 Ďábel                                                    Prázdné kostely

    Jeremiáš a falešní proroci                         

 

Překlad kázání pro IEF 2015