Znamení doby

Nejrozmanitější pozorování a měření naznačují, že probíhá změna klimatu, která zřejmě znamená zhoršení životních podmínek pro člověka (a nejen pro něho). Odborníci se v naprosté většině shodují na tom, že téměř jistě je z velké části způsobena lidskou činností. Jak na to my lidé reagujeme?

Častý názor je, že když to nevíme úplně jistě, tak nic neměňme na našem způsobu života, na pravidlech fungování společnosti, na našem až kultickém liberálně tržním hospodářství. Je to hrozný způsob uvažování, avšak, žel, je rozšířený a odpovídá duchu současnosti. A mnozí z těch, kdo berou klimatickou změnu vážně, uvědomujíce si, že většina lidí bude tak jako tak trvat na svém způsobu života a svých nárocích, dojdou k závěru, že se stejně nedá nic dělat.

Pán Bůh mluví k lidem různými způsoby. Je třeba vnímat Jeho řeč. Tou může být i klimatická změna. Můžeme jí přijímat jako výzvu k pokání, k opuštění sebestředného, sobeckého, k ostatnímu stvoření necitlivého způsobu života, ke změně životní orientace od hodnot pomíjejících k hodnotám trvalým.

A že se nedá nic dělat? Prorok Jonáš si to myslel o Ninivanech také. A oni, navzdory jeho pochybnostem, činili hromadně pokání! K záchraně Sodomy by bývalo stačilo deset spravedlivých – a k tomu vytrvalý modlitebník Abraham (Gn 18). Nebyli tam. Jako Ježíšovi učedníci máme být solí země a světlem světa. Solí dobrou, světlem zřetelně viditelným. Soli v pokrmu stačí málo. Jde o to, aby byli modlitebnící jako Abraham, a aby byla aspoň ta hrstka spravedlivých.

 Klimatická změna a další znamení doby jsou výzvami. Volají k široké, všestranné aktivitě, od cílené angažovanosti pro konkrétní věc přes osvětu a nejrůznější formy evangelizace až k niterné modlitbě. Vše to patří k ustavičné celoživotní modlitbě, o níž píše apoštol Pavel (1. Tess 5,17). Bůh je Pánem nad dějinami. Jeho je budoucnost. A On vyslýchá modlitby. A jako dárce svobodné vůle k rozhodování a jednání očekává od svých věrných nasazení pro svou věc. Pamatujíce na Boží lásku a Jeho krásné stvořitelské dílo buďme citliví a vnímaví k znamením doby. Bůh je stále při díle a k lidem různými způsoby mluví.

Jiří Nečas

 

Psáno pro Zpravodaj ES ČKA 2014