Ohlédnutí za velikonocemi

 

Při každodenním čtení Písma používám čtvrtletník Mana, vydávaný Biblickou jednotou (Scripture Union). Letos v předvelikonoční a velikonoční době jsem tak byl provázen závěrečnými kapitolami Markova evangelia. Na Velikonoční neděli jsem si slavné poselství o Ježíšově vzkříšení připomněl četbou prvních osmi veršů poslední Markovy kapitoly,  na Velikonoční pondělí pak připadly verše 9 až 20, které (nikoli v Maně) bývají problematizovány jako pozdější přídavek k evangeliu.

Biblické texty, které jsou základem jednotlivých zamyšlení, čítám v různých překladech. Marka jsem četl ve dvou poměrně nových ekumenických překladech vybavených stručnými poznámkami, v italském a španělském. V obou je čtenář upozorněn, že verše 9 až 20 v některých rukopisech chybějí, nadto však zmiňují, že v některých dalších starých textech je místo nich uveden jiný závěr evangelia: "Ženy stručně pověděly Petrovi a jeho druhům vše, co jim anděl řekl. Potom Ježíš sám, prostřednictvím učedníků, nechal šířit po celém světě, od východu na západ, svaté a trvalé svědectví o věčném spasení. Amen."

Pro zajímavost jsem si otevřel Český studijní překlad Bible, který vydala KMS roku 2009. Poslední Markova kapitola tam má plných 20 veršů, jen na konci 8. verše je textová poznámka: "I když v nejstarších rukopisech (Sínajském a Vatikánském ze 4. st. po Kr.) končí toto evangelium osmým veršem, uznává církev i verše 9 až 20 za inspirované."

Vzpomínám si na přelom první a druhé čtvrtiny svého dosavadního života, kdy ve svém mladistvém křesťanském nadšení jsem podléhal biblickému fundamentalismu a jakákoli poznámka o neautentičnosti biblických textů mě pobuřovala. Tehdy by mi asi býval (ještě neexistující) komentář studijního překladu hodně pomohl. Vždyť přece nejde o to, zda celá biblická kniha je od téhož autora! Důležité je, že svědčí o Kristu. Pokud Marek ukončil svůj text 8. veršem, napsal sice cenné líčení Ježíšova života a jeho působení, které však z literárního i věcného hlediska postrádalo zakončení. Je možné, že on sám se už k jeho napsání nedostal či neodhodlal a mohl je vytvořit někdo jiný, ba třeba i nezávisle na sobě dva (nebo i více) autorů. Takovým zakončením jsou jak verše 9 až 20, které patří do biblického kánonu (s poněkud nejasnými a někdy nevhodně vykládanými verši 17 a 18), tak i ono kratší, výše citované v mém nedokonalém tlumočení podle moderních překladů italského a španělského. Úplná zpráva o Ježíši Nazaretském nekončí Velikonocemi (ani Velkým Pátkem, ale ani Vzkříšením). Patří k ní i poslání zvěstovat vzkříšeného Krista všemu stvoření, jak o tom svědčí i zvěst Svatodušních svátků. Boží láska zahrnuje celý svět a je na nás všech, kdo o ní víme a ji poznáváme, abychom ji nesli dál a šířili kolem sebe.

Jirka Nečas

 

Praha, 10.4.2012

Psáno pro Kočku (periodikum sboru ČCE Praha 3 - Jarov)