Čiňte pokání. Přiblížilo se království nebeské

Jiří Nečas

Tato slova se opakují ve třetí a ve čtvrté kapitole Matoušova evangelia, ponejprv jde o slova Jana Křtitele (Mt 3,2), podruhé k nám zaznívají přímo z úst Ježíšových (Mt 4,17). Ani pokání, ani nebeské království nejsou pojmy, které by v moderním jazyce byly běžné, a oba bývají často interpretovány chybně. Pokání je překladem řeckého "METANOIA", doslova bychom to mohli přeložit "nadpoznání", a znamená změnu vztahů ke skutečnosti, změnu myšlení a jednání. A nebeské království není něčím, co by se pro svět týkalo jen časového horizontu po skonání věků či pro jednotlivce mělo smysl až po fyzické smrti, nýbrž se týká aktuální situace a čeká na otevřená srdce. Boží věčnost prostupuje časností. Pán Ježíš v jedné své odpovědi farizeům říká (Lk 17,20.21): "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat;  ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!" 

Zmíněná Janova a Ježíšova slova jsou stále aktuální. I dnes jsme zváni k pokání. Bůh k nám lidem mluví. Děje se to i prostřednictvím měnícího se klimatu. A jako v dobách Janovy a Ježíšovy činnosti v oblasti řeky Jordánu byli lidé, kteří ono volání považovali za nesmyslné, jsou takoví i dnes. Naprostá většina odborníků je přesvědčena, že člověk se ve značné míře podílí na tom, co se s klimatem děje. Rozhodně přirozenou reakcí na probíhající změny je ptát se po příčinách a v souvislosti s tím se zamyslet nad naším chováním vůči časnému domovu na planetě Zemi. Na mezistátní úrovni se přijala dohoda o snižování emisí oxidu uhličitého. Ta však se (zatím?) do způsobu života v naší civilizační oblasti nijak výrazně nepromítá. V oblasti energetiky sice dochází k posilování úlohy obnovitelných zdrojů, ale fosilní zdroje se stále hojně využívají. V oblasti dopravy je situace alarmující: stavějí se další dálnice, automobilismus se neomezuje a letecká doprava se rozšiřuje. Klimatické změny mají zřejmě negativní dopad na zemědělství; přesto však se s vzácnou půdou trestuhodně hazarduje.

Není však cílem tohoto zamyšlení lamentovat nad vývojem v jednotlivých ekonomických resortech. Bylo by žádoucí udělat různá legislativní opatření ke změně nežádoucích trendů. Podívejme se však na problém "zdola". Neregulovaná či nedostatečně regulovaná ekonomika reaguje na poptávku. Lidé chtějí stále více - více cestovat, mít více zážitků, mít více čím se chlubit. Ohled k druhým lidem, i k těm, kteří - bude-li to Boží vůle - budou na Zemi žít v budoucnu, a vnímání celé přírody jako Božího daru, s nímž se má rozumně, citlivě a šetrně nakládat, se z lidského myšlení téměř vytratily.

Města jsou plná aut. Na ulicích je těsno. Podílejí se na tom jak auta jedoucí, tak i zaparkovaná a někdy třeba znemožňující projít po chodníku s kočárkem. Kvůli autům často chřadnou stromy v ulicích. Dopravní tlaky ve městech mají negativní vliv na lidskou psychiku. Lidé ztrácejí schopnost se soustředit, zamýšlet se, meditovat. Roste lidská roztěkanost a jejím vlivem i další touha po pohybu, po přemísťování. Neklid ve městech inspiruje k častým cestám za klidem (po neklidných ulicích a dálnicích).

Kdyby náš způsob života viděl nějaký mimozemšťan, sotva by náš lidský druh nazval "člověkem rozumným" (homo sapiens). Náš způsob života je neudržitelný a hodnotový systém deformovaný. Je však z této situace východisko? Ježíšova slova zapsaná v Janově evangeliu dávají kladnou odpověď (J 14,6): "Já jsem ta cesta, pravda i život." Křesťané - učedníci Kristovi, od svého Mistra dostávají důležitý úkol: "Vy jste sůl země; ... Vy jste světlo světa."

Záleží na naší věrnosti. Záleží na našem uvažování a jednání, záleží na našich modlitbách. Před svým nanebevstoupením náš Pán vyslovil pověření: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal." A když se zamyslíme nad Jeho učením, zvláště pak nad Kázáním na hoře a nad Přikázáními lásky, uvědomíme si, že On vede ty, kdo ho poslouchají, k dobrému a odpovědnému zacházení s Božími dary, s pozemským domovem. A On vnáší Boží království na Zemi.

Praha 19.6.2018. Psáno pro Český zápas.

Poslední úprava 20.6.2018