Čiňme pokání

Jiří Nečas

Evangelista Lukáš zaznamenal Ježíšova slova (12.54-56): "Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť´ - bývá tak; a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro´ - a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?" Tedy, když umíte rozpoznat, jaké bude počasí, jak to, že nejste s to rozeznat další aktuální znamení? V tomto zamyšlení se zamyslíme nad znamením, které s počasím velice úzce souvisí - nad podnebím, či jak dnes říkáváme, nad klimatem. Klima se mění, to připouštějí i nejzarytější "klimaskeptici" - ti však odmítají lidský podíl na tomto procesu, ač mnohé naznačuje, že je rozhodně nezanedbatelný, by spíše hodně značný. V duchu citovaných Ježíšových slov se zamýšlejme, co nám tím Bůh sdělit.

Potřebu nějak reagovat na měnící se klima si uvědomují i vrcholní politici; zavazují se k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého, jehož rostoucí koncentrace v atmosféře ke "globálnímu oteplování" zřejmě hodně výrazně přispívá. Když na jejich závazky myslíme a vidíme, co se kolem nás děje, my starší nemůžeme nevzpomenout na závazky z komunistického období, kdy velice často stačilo závazek naformulovat a jeho plnění celkem nikoho nezajímalo. Zkrátka, šlo o závazky a nikoli o činy. Politici dnes chtějí své závazky nějak (ať už realisticky či nerealisticky) vtělit do energetických strategií svých států a v podstatě se vůbec nesnaží snižovat energetickou náročnost každodenního života. Umělé zasněžování hor či mistrovství světa v ledním hokeji v teplém máji - to jistě nepřišlo na mysl ani Boženě Němcové, když psala pohádku "O dvanácti měsíčkách", ani jejím čtenářům, když ji v minulosti čítali, těšili se z dobroty a laskavosti schovanky Marušky a pohoršovali se nad zlým srdcem její macechy a nevlastní sestry Holeny. Nejsou ti, kdo dnes znásilňují roční dobu, oněm dvěma ženám podobní?

Lidský podíl na měnícím se klimatu se neomezuje jen na produkci skleníkových plynů - oxidu uhličitého či metanu (o tom se poměrně málo mluví, ve velkém jej produkuje hovězí dobytek a také např. rýžová pole). Nesmírně důležitou roli má stav zemského povrchu a s ním související rozložení vody v krajině. Betonování velkých ploch situaci velice zhoršuje. Žádoucí jsou stromy a další zeleň. Protože i okamžité výrazné zlepšení chování by nevrátilo klima do žádoucího stavu, musíme počítat s tím, že dojde ke zhoršení úrodnosti půdy. Přeměňovat životodárnou půdu na dopravní a jiné stavby se z tohoto hlediska jeví jako zločin na budoucích generacích.

Politici se zavazují snížit emise oxidu uhličitého. K tomu by bylo zcela přirozené radikálně omezit ty energeticky náročné činnosti, které jsou v podstatě zbytečné. Třeba ono zmíněné umělé zasněžování (které také nežádoucím způsobem ovlivňuje projevuje na vodní režim). Nelze ovšem pominout některé souvislosti. I když ponecháme stranou nářky zimních radovánek chtivých lidí, nemůžeme neslyšet provozovatele lyžařských areálů, pro které může jít o hlavní zdroj příjmů. Teoreticky mohou spadnout mezi pobíratele sociálních dávek. A při tom zároveň jeden zdroj dávek - DPH z rekreační činnosti, se zmenší. Ekonomika je velice provázaná. Změna chování v jedné její oblasti dopadá i na oblasti další. Vzít vážně varování vyjádřené klimatickou změnou nemůže znamenat "jen" přeorientovat se na jiné zdroje energie, nýbrž znamená jít cestou velké strukturální změny, týkající se nejen ekonomiky, nýbrž i způsobu života.

Na nedostatečnost reakcí politiků velice nápadně a netradičně poukázala v druhé polovině roku 2018 švédská středoškolačka Greta Thunbergová (nar. 3.1.2003 ve Stockholmu). Ke způsobu jejího vystoupení sice lze mít výhrady, ale její hlas byl nepřeslechnutelný a může připomínat originální prezentaci některých starozákonních proroků. Rozhodně přispěla k vědomí závažnosti problematiky vývoje klimatu. Greta zdůraznila a zdůrazňuje nutnost dalekosáhlé změny. Nám křesťanům tak znovu připomíná důrazné volání k pokání, tedy ke změně myšlení, hodnocení a jednání. Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské" (Mt 3,1.2) Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské" (Mt 4,17).

Za klimatickou změnu asi do značné (či aspoň určité nezanedbatelné) míry můžeme my lidé - svou náročností, chamtivostí, bezohledností, necitlivostí, ale i hloupostí a neochotou promítat poznání do praxe. Ale můžeme v ní slyšet Boží hlas, můžeme ji vnímat jako nové volání k pokání a k nesení evangelia všemu stvoření (Mk 16,15). A když si připomínáme slova z Ježíšova Kázání na hoře "Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích" (Mt 5,13-16), pamatujme na to, že toto pověření naším Mistrem směřuje i do situace "klimatické nouze", že zde záleží na našem myšlení a jednání, že zde záleží na našich modlitbách.

 

 

Pro Okruh a střed 03.02.2020