Bůh miluje svět

 

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze Něho spasen.

J.3.16,17

 

Bůh miluje svět. Toto úžasné poselství nám přináší evangelista Jan. Čtenář často unesen skutečností, že on sám je předmětem Boží lásky, si neuvědomí, že zde nejde jen o něho, nejde jen o druhé lidi, nýbrž o celý svět, o zvířata, o rostliny, o nerosty a horniny a další složky přírody, a nejen o tyto objekty, nýbrž i o všechny vazby a závislosti, které ve světě jsou. Ježíš Kristus vzal tíhu lidského hříchu na sebe. Toho hříchu, který vnesl do krásného, harmonického, Bohem stvořeného světa, porušení a zkázu, který svými důsledky zasahuje celou živou i neživou přírodu. Díky Kristově oběti však nemá hřích poslední slovo. Kristus nás lidi osvobozuje z moci hříchu a zve na svou cestu. Ono osvobodivé "Jdi a už nehřeš", které zaznělo v závěru Jeho setkání s ženou přistiženou při cizoložství (J.8.1-11), směřuje ke každému z nás. Díky Kristově oběti člověk nemusí hřešit, nemusí ničit stvoření, nýbrž k němu získává nový, citlivý vztah.

Během svého života ve svém učení Ježíš ukazuje, v čem spočívá plný, skutečně lidský život.  To nejdůležitější je milovat (Mk.12.28-34). Milovat Boha celým srdcem, celou dusí, celou myslí i celou silou. Milovat Stvořitele znamená vážit si a dobře nakládat s celým Jeho stvořitelským dílem. A do lásky k Němu aktivně zapojit i mysl (rozum), i sílu (jednání, činy). Péče o stvoření, o životní prostředí, tak patří k životu víry. Milovat bližního pak znamená přijímat ho jako dar a plně se s ním sdílet, tedy rozdělovat se o Boží dary, o bohatství planety Země. A tedy toto bohatství šetřit. Lásku charakterizuje apoštol Pavel: Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží (1.Kor.13.4-7).

Stav a vývoj životního prostředí je vážným celosvětovým projevem. Existuje vůbec cesta k Jeho řešení? Existuje. Ježíš sám je cestou (i pravdou, i životem; J. 14.6). A tak do dnešního světa obzvláště důrazně zaznívají Ježíšova slova  "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa." (Mt.28.18-20).

 

Jiří Nečas

Psáno pro Zpravodaj A Rocha (únor 2013)