Advent – doba očekávání

 

Advent je obdobím přípravy na svátky Kristova příchodu. Týká se nejen oné události v chudém betlémském chlévě, k níž došlo na přelomu věků, nýbrž také - a snad především - Jeho slavného druhého příchodu. Advent symbolizuje očekávání. Po návratu z babylonského zajetí Židé očekávali Mesiáše. Před dvěma tisíci lety přišel na svět. Byl však jiný, než si ho představovali. Evangelista Jan svědčí: "Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali."(J 1.11) Když v evangeliích čteme o vztahu tehdejší židovské společenské a intelektuální elity k Ježíšovi, často až žasneme, jak mohl být tak odmítaný. Vždyť se v Něm naplnilo Písmo! To nás vede k zamyšlení nad tím, jak to je s naším očekáváním. Očekáváme skutečně Krista, či se zaměřujeme k nějakému předmětu našich představ? Ze starozákonních textů nebylo možno si vytvořit jednoznačnou představu o tom, jak má příchod Mesiáše vypadat, jaký Mesiáš skutečně, konkrétně bude. Podobně vytváření obdobné představy není smyslem novozákonních textů ukazujících k druhému Kristovu příchodu. Farizeům nechyběla znalost Písma ani touha Písmem se řídit; chyběla jim však otevřenost pro živé Boží slovo, pro vnímání skutečnosti, že Hospodin je Bůh živý a stále činný. O to šlo v poselství starozákonních proroků. Elita židovského národa na přelomu věků se snažila vtěsnat ho do svých představ a předpisů. Nepočínáme my si obdobně?

V NZ nacházíme řadu míst přinášejících obrazy budoucnosti. V některých převládá motiv milosrdenství, v jiných motiv soudu. Dnes jsme si zvykli přijímat Boží milosrdenství jako něco samozřejmého, zatímco Boží soud se podobně jako smrt dostal mezi tabuizovaná témata, o nichž se téměř nemluví. A  nemluví se ani o druhém Kristově příchodu.

Milosrdenství a soud, dva důležité biblické pojmy, zřejmě v rámci naší tradiční, životní praxí osvědčené logiky nejsou slučitelné. Ovšem se skutečnostmi, které s naším logickým myšlením nejsou slučitelné, se setkáváme už v materiálním světě. Je dnes snad obecně známo, že světlo se chová někdy jako proud částic, jindy jako vlnění. Být současně částicí i vlnou, to se vymyká možnostem našich představ. Vlastností částice kupř. je, že lze přesně určit, kde je, zatímco vlna se rozprostírá. Bodová lokalizovatelnost a prostorová rozprostřenost se v našem chápání skutečnosti vzájemně vylučují. A obě tyto vlastnosti dokonce má nejen světlo, nýbrž i hmota – matérie. Slavný dánský fyzik Niels Bohr hovoří v této souvislosti o komplementaritě. A neomezuje ji na vlnové a částicové vlastnosti v hmotném světě. Komplementární jsou i láska a spravedlnost, komplementární jsou i Boží milosrdenství a Boží soud.

Vztahu Boží lásky a Jeho spravedlnosti, vztahu Božího milosrdenství a Jeho soudu plně neporozumíme. Přitom to jsou skutečnosti, které se hluboce týkají současnosti i budoucnosti celého stvoření. Lidské chápání má své meze. I ty ovšem jsou součástí světa, onoho dobrého díla Božích rukou. Boží láska i Jeho spravedlnost, Boží soud i Jeho milosrdenství jsou realitou, která neleží kdesi mimo svět, mimo lidi, nýbrž bytostně zasahuje jednoho každého z nás, i když jí nejsme s to porozumět. Milosrdenství a soud jsou komplementární. Přitom však apoštol Jan nás ujišťuje: Bůh je láska.  Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby kdo v Něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný (1J 4,8b; J 3,16). Láska souvisí s milosrdenstvím. Láska je tou nejvyšší hodnotou.

Advent nám připomíná, že se přiblížilo se království nebeské. Stává se realitou našich životů, cílem naší životní cesty. Náš lidský život je proces, směřování. Pán Ježíš Kristus, který sestoupil na zem v lidské podobě v betlémském Dítěti, v nepředstavitelné chudobě, On, Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje (Iz.9.6), je při nás, aby nás k onomu krásnému cíli vedl. On sám je Cestou, i Pravdou, i Životem (J 14,6). Díky Němu cíl našich životů - nebeské království - není něčím nedohledným, nedostupným, nekonečně vzdáleným, nýbrž vstupuje do našich životů. Jde přitom o současnost i o časově neomezenou budoucnost.  

Praha 10.11.2021. Psáno pro Evangelický týdeník Kostnické Jiskry