Přímluvy pro ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země 2019

 

 

A

Hospodine, všemohoucí Bože, v úžasu a s pokorou vzhlížíme k Tvému velkolepému stvořitelskému dílu. Obdivujeme jeho bohatství, rozmanitost a plnost. S pokorou a vděčností si uvědomujeme, že i my k němu patříme a máme v něm své úkoly. Uvědomujeme si a vyznáváme, že svému poslání stvoření vzdělávat a o ně pečovat zůstáváme hodně dlužni,  že svým sobectvím, svou necitlivostí a nezájmem je často poškozujeme a kazíme.

Pane, smiluj se.

 

B

Děkujeme Ti, že se můžeme k Tobě obracet jako ke svému Otci. Děkujeme Ti, že k nám mluvíš a prosíme Tě, nauč nás slyšet svůj hlas.  Uvědomujeme si, že na měnícím se klimatu pravděpodobně má velký podíl lidská činnost. Chceme tuto skutečnost přijmout jako výzvu k pokání - ke změně myšlení a jednání.

Pane, smiluj se.

 

Děkujeme Ti za životodárnou půdu a prosíme Tě, veď naše myšlení tak, abychom na svou závislost na ní nezapomínali a neničili ji.

Pane, smiluj se.

 

Uvědomujeme si, jak vzácná a nepostradatelná pro život je voda. Prosíme Tě, nauč nás s ní a se všemi dalšími Tvými vzácnými dary moudře, citlivě a zodpovědně hospodařit a sdílet je s druhými lidmi v současnosti i v budoucnosti.

Pane, smiluj se.

 

 

 

C

Děkujeme Ti, že v Pánu Ježíši Kristu jsi ukázal, že Ti záleží na celém stvoření, nejen na lidech, nýbrž i na přírodě, že celé Tvé dílo ve své celistvosti je předmětem Tvé lásky. Prosíme Tě, aby evangelium - ono radostné poselství o Kristu jako vítězi nad mocí temnoty - zaznívalo světem.

Pane, smiluj se.

 

 

 

 

 

Starší verze přímluv pro ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země

 

A

V úžasu a s pokorou vzhlížíme, Otče náš, k Tvému velkolepému, krásnému, vznešenému stvořitelskému dílu. Obdivujeme jeho harmonii a rozmanitost. Vyznáváme, že svým sobectvím, svou necitlivostí a nezájmem je často poškozujeme a škodíme mu. V pokání si uvědomujeme, jak ve svém přístupu k lidem i k přírodě zapomínáme na Tebe, nehledáme Tvou vůli, nesnažíme se sdílet Tvé dary s druhými lidmi ani s ostatními tvory a na stvoření se dopouštíme násilí.

Pane, smiluj se.

 

 

B

Prosíme Tě za Zemi, za živou i neživou přírodu.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme za rostliny, za všechny živé tvory – na Zemi, ve vodách i v ovzduší.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě za sladké vody, za řeky a potoky, za jezera a rybníky.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě za moře a oceány s jejich bohatým životem.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě za život v jeho bohatosti forem, prosíme za zachování biodiversity.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

 

C

Prosíme tě za náš lidský vztah k Zemi, prosíme Tě, uč nás správně zacházet s Tvými bohatými dary a sdílet se o ně s druhými lidmi.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě, nauč nás skromnosti, abychom neplýtvali vodou, potravinami, energií, ale spokojili se málem.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Veď nás, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, nýbrž abychom jednali jako opravdu svobodní lidé – děti Boží.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

 

D

Prosíme Tě o Tvůj mír, přesahující dosah lidských smluv a znamenající proměnu lidských myslí i srdcí.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Uvědomujeme si, jak naše sobectví a nedostatek dobré vůle narušuje integritu stvoření. Prosíme, dej nám vůli se domluvit a společně šetrně nakládat s tím, co nám svěřuješ a dáváš.

Prosíme Tě, vyslyš nás.

Prosíme Tě o sílu a hotovost angažovat se pro šíření evangelia, prosíme, aby se toto poselství lásky a pokoje šířilo do nejzazších koutů lidské existence.

Prosíme Tě, vyslyš nás.